WTT Feeder Havirov 2023 - Tournament video


Player
Country


53
33
An Jaehyun vs Simon Gauzy | MS Final | WTT Feeder Havirov 2023
49
97
Ni Xia Lian vs Liu Hsing-Yin | WS Final | WTT Feeder Havirov 2023
135
115
392
183
Niu Guankai/Sai Linwei vs Quan Kaiyuan/Zeng Beixun | MD Final | WTT Feeder Havirov 2023
392
245
102
182
Yang Huijing/Shi Xunyao vs Sabina Surjan//Izabela Lupulesku | WD Final | WTT Feeder Havirov 2023
30
53
Marcos Freitas vs An Jaehyun | MS-SF | WTT Feeder Havirov 2023
74
33
Daniel Habesohn vs Simon Gauzy | MS-SF | WTT Feeder Havirov 2023
50
63
182
315
T. Kukulkova/L. Pistej vs I. Lupulesku/D. Levajac | XD Final | WTT Feeder Havirov 2023
49
61
Ni Xia Lian vs Chen Yi | WS-SF | WTT Feeder Havirov 2023
63
97
Wu Yangchen vs Liu Hsing Yin | WS-SF | WTT Feeder Havirov 2023
105
388
182
315
S. Brateyko/A. Limonov vs I. Lupulesku/D. Levajac | XD-SF | WTT Feeder Havirov 2023
63
50
58
134
Lubomir Pistej/Tatiana Kukulkova vs Kao Cheng-Jui/Yeh Yi-Tian | XD-SF | WTT Feeder Havirov 2023
49
554
Ni Xia Lian vs Zhu Sibing | WS-QF | WTT Feeder Havirov 2023