2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals - Tournament video


Player
Country


10
3
FULL MATCH | Hina HAYATA vs WANG Yidi | WS QF | #ITTFWorlds2023
3
7
Ma Long vs Lin Gaoyuan | MS QF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
2
1
26
36
W. Manyu/S. Yingsha vs S. Yubin/J. Jihee | WD SF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
2
1
115
33
W. Chuqin/F. Zhendong vs Daeseong/Sang Su | MD SF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Final...
10
3
Hina Hayata vs Wang Yidi | WS QF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
4
7
Chen Meng vs Mima Ito | WS QF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
5
4
Liang Jingkun vs Tomokazu Harimoto | MS QF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
2
1
4
10
Wang/Sun vs Harimoto/Hayata | XD Final | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
14
17
13
11
Ovtcharov/Franziska vs Jang/Lim | MD SF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
16
29
4
3
Kihara/Nagasaki vs Chen/Wang | WD SF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
2
180
Wang Chuqin vs Anders Lind | MS QF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals
1
9
Sun Yingsha vs Ying Han | WS QF | 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals