WTT Contender Durban 2023 - Tournament video


Player
Country


30
34
40
90
Zhang Rui/Kuai Man vs Qian Tianyi/Shi Xunyao | WD Final | WTT Contender Durban 2023
68
40
46
34
Xue Fei/Qian Tianyi vs Lin Shidong/Kuai Man | XD Final | WTT Contender Durban 2023
137
181
84
46
Xu Yingbin/Xu Haidong vs Chen Yuanyu/Lin Shidong | MD Final | WTT Contender Durban 2023
27
40
Fan Siqi vs Qian Tianyi | WS Final | WTT Contender Durban 2023
7
145
Hugo Calderano vs Yaroslav Zhmudenko | MS Final | WTT Contender Durban 2023
30
27
Zhang Rui vs Fan Siqi | WS SF | WTT Contender Durban 2023
30
34
48
136
Zhang/Kuai vs Balazova/Lutz | WD SF | WTT Contender Durban 2023
145
33
Yaroslav Zhmudenko vs Simon Gauzy | MS SF | WTT Contender Durban 2023
181
137
78
121
Xu / Xu vs Drinkhall / Jarvis | MD SF | WTT Contender Durban 2023
7
22
Hugo Calderano vs Anton Kallberg | MS SF | WTT Contender Durban 2023
352
40
Chien Tung Chuan vs Qian Tianyi | WS SF | WTT Contender Durban 2023
84
46
48
68
Chen/Lin vs Liang/Xue | MD SF | WTT Contender Durban 2023