Singapore Smash 2022 - Tournament video


Player
Country


Fan Zhendong vs Ma Long | MS | Singapore Smash 2022 (F)
20 Mar 2022
Wang Manyu vs Chen Meng | WS | Singapore Smash 2022 (F)
20 Mar 2022
Fan Zhendong/Wang Chuqin vs Yukiya Uda/Shunsuke Togami | MD | Singapore Smash 2022 (F)
18 Mar 2022
Sun Yingsha vs Wang Manyu | WS | Singapore Smash 2022 (SF)
18 Mar 2022
Wang Yidi vs Chen Meng | WS | Singapore Smash 2022 (SF)
18 Mar 2022
Wang Manyu vs Sofia Polcanova | WS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Lin Yun-Ju vs Ma Long | MS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Sun Yingsha vs Hina Hayata | WS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Kasumi Ishikawa vs Chen Meng | WS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Liang Jingkun vs Kristian Karlsson | MS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Qiu Dang vs Yukiya Uda | MS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Wang Yidi vs Yuan Jia Nan | WS | Singapore Smash 2022 (QF)
17 Mar 2022
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: