2015 World Junior Table Tennis Championships - Tournament video


Player
Country


56
145
WJTTC 2015 Highlights: WANG Manyu vs WANG Yidi (Final)
184
158
WJTTC 2015 Highlights: XUE Fei vs LIU Dingshuo (Final)
56
91
WJTTC 2015 Highlights: WANG Manyu vs CHEN Ke (1/2)
184
236
WJTTC 2015 Highlights: XUE Fei vs WANG Chuqin (1/2)
145
66
WJTTC 2015 Highlights: WANG Yidi CHN vs CHEN Xingtong (1/2)
158
204
WJTTC 2015 Highlights: LIU Dingshuo vs ZHU Cheng (1/2)
236
66
184
91
WJTTC 2015 Highlights: WANG Chuqin/CHEN Xingtong vs XUE Fei/CHEN Ke (Final)
91
56
399
292
WJTTC 2015 Highlights: CHEN Ke/WANG Manyu vs KO Un Gum/RI Yong Hae (Final)
236
184
158
204
WJTTC 2015 Highlights: WANG Chuqin/XUE Fei vs LIU Dingshuo/ZHU Cheng (Final)
167
452
WJTTC 2015 Highlights: CHO Seungmin vs SEMENOV Andrey (R32)
236
530
WJTTC 2015 Highlights: WANG Chuqin vs LEE Yat Hin (R32)
54
283
WJTTC 2015 Highlights: KALLBERG Anton vs KLEIN Dennis (R32)