Table Tennis: Videos

Zihao Zhao - player profile

13
66
10 Nov 2022
Lin Gaoyuan vs Zhao Zihao | 1/8 MS - 2022 Chinese National Championships
60
81
68
4
Zhao Zihao/Xue Fei vs Yuto Kizukuri/Tomokazu Harimoto | MD | WTT Contender Tunis 2022 (Finals)
60
81
16
116
Zhao Zihao/Xue Fei vs Chuang Chih-Yuan/Chen Chien-An | MD | WTT Contender Tunis 2022 (SF)
60
81
47
34
Zhao Zihao/Xue Fei vs Liu Dingshuo/Yuan Licen | MD | WTT Contender Tunis 2022 (QF)
36
60
Mattias Falck vs Zhao Zihao | MS | WTT Contender Tunis 2022 (R32)
36
19
60
81
Mattias Falck/Kristian Karlsson vs Zhao Zihao/Xue Fei | MD | WTT Contender Tunis 2022 (R16)
87
132
60
81
Cedric Nuytinck/Adrien Rassenfosse vs Zhao Zihao/Xue Fei | MD | WTT Contender Tunis 2022 (Qual)
45
35
An Jaehyun vs Zhao Zihao | MS | WTT Star Contender Doha 2022 (R48)
35
264
Zhao Zihao vs Yuan Licen | MS | WTT Contender Doha 2022 (QF)
35
39
Zhao Zihao vs Jonathan Groth | MS | WTT Contender Doha 2022 (R16)
13
37
4 Mar 2022
Wang Chuqin vs Zhao Zihao | MS | WTT Contender Muscat 2022 (R16)
27
3
Zhao Zihao vs Xu Xin | MS | WTT Macao 2021 (R16)